Het lawaai dat de industrie maakt zou het leven in het Rijnmondgebied een stuk minder aangenaam kunnen maken. Maar dankzij de Wet Geluidhinder worden woon- en recreatiegebieden beschermd tegen het industrielawaai terwijl de industrie zich tegelijkertijd toch kan ontwikkelen.

De Wet Geluidhinder kent verschillende vormen van geluidhinderbestrijding.

Zij gaat allereerst uit van de zogenaamde bronbestrijding. Dit geschiedt door het stellen van regels met betrekking tot bijvoorbeeld toestellen en het stellen van regels voor bedrijven.


Ten tweede vindt bestrijding van geluidhinder plaats door het treffen van maatregelen bij de ontvangers van geluid, bijvoorbeeld door het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan woningen.

De derde vorm van geluidhinderbestrijding is het treffen van maatregelen in het kader van de zogenoemde overdrachtssfeer. Dit kan door het plaatsen van obstakels als geluidsschermen of gebouwen, maar ook door het scheppen van afstand tussen de bron en de ontvanger. Deze afstand wordt gecreŽerd door het vaststellen van zones rond industrieterreinen maar ook langs auto-, spoor-, tram- en metrowegen.

Terug naar homepage