Wie heeft I-kwadraat ontwikkeld? Alle partijen in de Rijnmond die belang hebben bij het bewaken van de geluidzones. En dat zijn: de DCMR Milieudienst Rijnmond, het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en tot slot de afdeling Milieubeleid van Gemeentewerken Rotterdam. Het project heeft de steun van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en van de provincie Zuid-Holland.
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
Het haven-, industrie- en distributiegebied wordt beheerd door het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Hoofddoel van het Havenbedrijf is het bevorderen van de bedrijvigheid in dit gebied. Randvoorwaarden hierbij zijn een veilig en gezond milieu en financieel rendement. Het GHR creŽert voorwaarden die het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk maken om zich in de haven te vestigen of om deze op te nemen in hun logistieke keten.
DCMR Milieudienst Rijnmond
De DCMR Milieudienst Rijnmond is een samenwerkingsverband tussen achttien gemeenten in het Rijnmondgebied en de provincie Zuid-Holland. De taak van de DCMR is het bewaken van de milieukwaliteit in het Rijnmondgebied. De DCMR zet hiervoor alle beschikbare instrumenten in. Het zwaartepunt ligt bij vergunningverlening en handhaving op grond van de Wet milieubeheer. De DCMR voert het milieubeleid integraal uit. Dat wil zeggen het in samenhang aanpakken van alle milieu-aspecten zoals lucht, bodem, afval, geluid, veiligheid en water.
Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieubeleid
De afdeling Milieubeleid draagt zorg voor de milieu-aspecten in de beleidsplannen van de gemeente Rotterdam. Zij adviseert de gemeente over zaken als bodemverontreiniging, verkeer, vervoer, energie en geluid. Naast het opstellen van beleidsplannen coŲrdineert de afdeling ook de uitvoering van het milieubeleid. Verder kan de afdeling worden beschouwd als 'het bevoegd gezag' voor vergunningverlening in het kader van de Wet Milieubeheer. De uitvoering van deze taak valt onder de verantwoordelijkheid van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Hoofdmenu I-kwadraat

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT