I-kwadraat is een systeem waar veel partijen profijt van hebben. Het bewaken van geluidzones is niet alleen van belang voor de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven. Zo is het systeem een hulpmiddel bij het aanvragen en afgeven van milieuvergunningen. En bij gemeentelijke beleidsplannen zoals bestemmings- en woningbouwplannen. Ook bij het budgetteren van geluidruimte als onderdeel van terreinbeheer is I-kwadraat onmisbaar.

Wie maken er op dit moment gebruik van I-kwadraat?

Alle partijen in de Rijnmond die belang hebben bij het bewaken van de geluidzones. Dat zijn de DCMR Milieudienst Rijnmond, het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, de afdeling Milieubeleid van Gemeentewerken Rotterdam, bedrijven en akoestische adviesbureaus. I-kwadraat wordt ingezet bij de volgende onderwerpen.

Ruimtelijke ordening
Bij ruimtelijke ordening houdt men rekening met verschillende vormen van ruimtegebruik: voor industrie, woningbouw, infrastructuur, natuur en recreatie. In beleidsplannen worden deze belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. I-kwadraat is een onmisbare hulp bij het opstellen van bestemmingsplannen en bouwplannen. Want het systeem levert alle noodzakelijke gegevens over geluidhinder die de industrie veroorzaakt; nu en in de nabije toekomst. Binnen het totale proces van zonebewaking is de afdeling Milieubeleid van Gemeentewerken Rotterdam inhoudelijk verantwoordelijk voor het toetsen van bestemmingsplannen en bouw- en sloopplannen in het kader van het beheer van de zone.

Vergunningverlening
Als een bedrijf zich ergens wil vestigen of uit wil breiden heeft het onder andere een milieuvergunning nodig. Milieuvergunningen vormen de basis voor bewaking van de milieukwaliteit. Zo blijft de geluidhinder, veroorzaakt door de industrie, beheersbaar. Het verlenen van vergunningen is een tijdrovende bezigheid. I-kwadraat helpt de betrokken partijen bij het opstellen, beoordelen, wijzigen en laten vervallen van milieuvergunningen. Binnen het totale proces van zonebewaking in het Rijnmondgebied is de DCMR verantwoordelijk voor de feitelijke bewaking van de actuele situatie.
Tot het takenpakket behoren: het beheer van de zone en het handhaven van de zone.

Beheer van de zone
  • adviseren bij het opstellen, wijzigen en laten vervallen van
    milieuvergunningen
  • adviseren bij procedures op grond van de milieu-effectrapportage
  • afhandelen van meldingen op grond van de milieuwetgeving
  • vastleggen van zonebewakingspunten
Handhaven van de zone
  • opstellen van aandachtspuntenrapporten
  • afhandelen van knelpunten

Terreinbeheer
Terreinbeheer zorgt voor een zo efficiŽnt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte. Zonebewaking is hierbij belangrijk. In het kader van efficiŽnt ruimtegebruik moeten verschillende belangen tegen elkaar afgewogen worden. Zo spelen zowel financiŽle als technische als milieu-aspecten een rol. Een eerlijke verdeling van de totaal beschikbare geluidruimte over de verschillende bedrijven is ťťn van de punten waar de terreinbeheerder rekening mee moet houden. I-kwadraat bepaalt voor elk gewenst terrein snel en nauwkeurig hoeveel ruimte er beschikbaar is voor nieuwe industriŽle activiteiten. Binnen het totale proces van zonebewaking in de Rijnmond is het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het beheer van het terrein in het havengebied. Tot het takenpakket behoren:

- het beheren van het inrichtingsmodel of B-model
- het beheren en reserveren van de geluidruimte in een gezoneerd gebied
- het onderhouden van de kavels en de kavelindeling van industrieterreinen


Bedrijfsvestiging of uitbreiding

Ook voor bedrijven is betrouwbare informatie over de beschikbare geluidruimte in het industriegebied van het grootste belang. Zij vormen immers de partij die de milieuvergunningen aanvraagt. Met I-kwadraat kan al in een vroeg stadium rekening gehouden worden met belangen. Zodat zij hun vestigingsplannen of eventuele uitbreidings- of wijzigingsplannen optimaal kunnen realiseren. Bedrijven kunnen, al ver voordat zij zich ergens willen vestigen, uit I-kwadraat de geluidgegevens krijgen die betrekking hebben op het stuk grond waarin zij geÔnteresseerd zijn. Ze krijgen gegevens uit het B-model voor hun eigen kavel. En voor de aangrenzende kavels levert I-kwadraat gegevens uit het A-model, als daar al activiteit plaats vindt, en uit het B-model als de grond nog braak ligt. Zo kunnen zij hun terrein op een zo gunstig mogelijke manier inrichten.


Akoestisch advies
Bedrijven die een milieuvergunning aanvragen, schakelen daarbij vaak een akoestisch adviesbureau in. Het adviesbureau doet onderzoek, draagt oplossingen aan voor problemen en verzorgt de aanvraag van vergunningen. I-kwadraat is voor de akoestische adviesbureaus dan ook een belangrijk hulpmiddel. Met behulp van deelmodellen uit I-kwadraat kan een akoestisch adviesbureau voor een bedrijf verschillende manieren doorrekenen om zijn terrein in te richten. De berekeningsresultaten worden vervolgens getoetst aan de wettelijke normen. Zonodig doet het bureau aanbevelingen voor vermindering van het geluidniveau en geeft een raming van de daarmee gemoeide kosten.
Hoofdmenu I-kwadraat

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT