Het B-model beschrijft de toekomstige akoestische situatie in een bepaald gebied. Dit B-model of inrichtingsmodel is de akoestische vertaling van een bepaald inrichting- of saneringsplan voor een gebied. Het doel van dit model is het reserveren van geluidruimte voor toekomstige ontwikkelingen op het industrieterrein, het zogenaamde budgetteren. Elk kavel in een inrichtingsplan is bestemd voor een bepaalde bedrijfstak met zijn eigen specifieke geluidproduktie, uitgedrukt in kentallen*.
Met behulp van de kentallen wordt het inrichtingsplan vertaald in het B-model. Het B-model reserveert voor elk kavel op het industrieterrein - ook voor toekomstige kavels - een deel van de in totaal beschikbare geluidruimte. Met andere woorden het budget is gesteld. Bij vergunningverlening wordt consequent rekening gehouden met deze per kavel gereserveerde of gebudgetteerde geluidruimte. Het B-model heeft dus een sturende werking.
* Kentallen
In het inrichtingsplan is elk kavel bestemd voor een bepaalde bedrijfstak. Voor de diverse bedrijfstakken zijn kentallen vastgesteld. Een kental wordt bepaald door een aantal bedrijven uit een bepaalde bedrijfstak akoestisch in kaart te brengen.

Een voorbeeld
Het machinepark van een containerterminal met een oppervlakte van 10 ha bestaat uit 4 containerkranen en 10 vrachtauto's. een andere containerterminal met een oppervlakte van 15 ha heeft 8 containerkranen en 15 vrachtauto's. op dezelfde manier wordt nog een aantal containerterminals ge´nventariseerd. Alle geluidbronnen worden opgeteld en vervolgens gedeeld door de totale oppervlakte. Op deze manier wordt het kental Container vastgesteld. Kentallen geven dus een gemiddelde situatie weer.
Terug

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT